Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

 

 I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.anothersize.cz

Jako prodávající vystupuje:

Ing. Anna Švestková

IČO: 092 30 211

se sídlem: Anny Rybníčkové 2615/1, 155 00 Praha

zapsaná v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 13      

kontaktní údaje:

e-mail:  info@anothersize.cz

web: www.anothersize.cz

(dále jen „prodávající“)

a) Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákupy uzavřené se spotřebitelem. Nevztahují se na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

b) Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

c) obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

d) Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

e) Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

a) Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží.

b) Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

c) Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

d) Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

e) Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

f) Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

a) Kupující bere na vědomí, že některé zboží poskytované na internetovém obchodu je vyrobeno podle přání zákazníka a pro jeho osobu. Jedná se zejména o podprsenky a případně další zboží, u kterého je to výslovně uvedené.

b) Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

c) Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, jeho specifikaci a vlastnostech a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, nákladů na dodání, a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou, orientační dobu dodání zboží, informace o případném omezení týkající se dodání zboží, zda je zboží skladem či nikoliv, informace o způsobech platby za dané zboží a další související informace. Ceny zboží jsou konečné a obsahují všechny související poplatky včetně balného. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek (zejména při objednávkách šití dle zvláštních požadavků kupujícího).

d) Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

e) Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

f) Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • osobních a doručovacích údajích kupujícího,
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
 • nákladech spojených s dodáním zboží,
 • u podprsenek údaje o rozměrech zboží, a to ve tvaru obvod pod prsy, velikost košíčků.

g) Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

h) Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

i) Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

j) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

k) Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

l) V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

m) V případě zvláštních požadavků kupujícího je kupní smlouva uzavřena účinností přijetí závazné a určité nabídky druhou smluvní stranou.

n) Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

o) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

p) Povinnost prodávajícího poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavřené smlouvě na trvalém nosiči v přiměřené lhůtě po uzavření smlouvy, nejpozději v okamžiku dodání zboží, splní prodávající tím, že doručí kupujícímu na jeho e-mailovou adresu výše uvedené potvrzení . Současně s potvrzením zašle prodávající na email kupujícího též tyto obchodní podmínky a formulář pro odstoupení od smlouvy ve formátu PDF.

q) Kupní smlouvu, resp. její obsah, tvoří potvrzení o přijetí objednávky a obchodní podmínky. Smlouva je uchovávána prodávajícím pouze elektronicky. Tím, že kupující obdržel výše uvedené dokumenty v PDF formátu na svůj email, neposkytuje prodávající žádný další přístup ke kupní smlouvě.

 

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

a) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující hradí prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 2601850982/2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s.

b) Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

c) Kupní cena je splatná do 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

d) Při platbě zboží je kupující povinen uvést variabilní symbol platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

e) Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

f) Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu vystaví fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

V. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

a) Zboží je kupujícímu dodáno prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil provozované společností Zásilkovna s.r.o. (IČO: 28408306).

b) Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

c) V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

d) Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

e) V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

f) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Dále je kupující povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zboží zboží prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech, množství a stavu.

g) Zboží bude dodáno kupujícímu v termínech v závislosti na stavu skladových zásob. Termín dodání je uveden vždy u konkrétního zboží, popř. je termín dodání konkretizován před odesláním objednávky v rámci objednávkového formuláře. V případě, že nebude uveden termín dodání, bude zboží dodáno kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud se vyskytnout mimořádné okolnosti (vyšší moc), které mohou zapříčinit prodloužení doby dodání zboží, bude o těchto okolnostech kupující neprodleně informován. V případě, že kupující nepřevezme zboží v ujednaném čase, náleží prodávajícímu odměna za uskladnění v obvyklé výši, pokud nebude sjednáno jinak. Převzetím zboží kupujícím od přepravce nabývá kupující vlastnické právo ke zboží.

VI. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

a) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Takto nemůže kupující ve smyslu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od koupě zboží upravené podle přání zákazníka (zejména podprsenky a případně další zboží, u něhož je to výslovně uvedeno) a zboží vrátit ve lhůtě 14 dnů.

b) Nejedná-li se o koupi zboží vyrobeného podle přání kupujícího nebo na jeho osobu nebo o kupujícího, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Lhůta v takovém případě odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

b) Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat jakékoliv jednoznačné prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující spolu s vráceným zbožím do 14 dnů na doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře a zboží. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

c) Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem.

d) Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží nebo mu kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět.

e) Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a v původním obalu. Zboží musí také obsahovat původní štítky a etikety. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Spotřebitel zejména odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

f) Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím smlouvou vzájemně závislou na kupní smlouvě ve smyslu § 1727 občanského zákoníku a je uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a darovací smlouva zanikne, a kupující je tak povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

g) Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

a) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

b) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,
 • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.
 • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

c) Za vadu zboží se považuje i skutečnost, pokud bylo dodáno jiné zboží. Prodávající odpovídá též za vadu vzniklou montáží nebo instalací, která byla provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost, nebo vzniklou z důvodu nedostatečného návodu. Za vadu zboží se naopak nepovažuje opotřebení zboží způsobené běžným užíváním a u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jejího předchozího užívání. Nadměrné nebo dlouhodobé opotřebení výrobku (např. u prádla nebo obuvi) tedy nemůže být reklamováno jako vada zboží (viz § 2167 občanského zákoníku). Pokud prodávající kupujícího výslovně před uzavřením kupní smlouvy upozornil na to, že zboží určité vlastnosti nemá či se některé vlastnosti liší od vlastností obvyklých, nezpůsobuje taková odlišnost vadu zboží, pokud kupující výslovně souhlasil s těmito odlišnými vlastnostmi zboží.

d) Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvou let od převzetí. Uvedené doby neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, jestliže vytknul vadu oprávněn.

e) Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat za podmínek stanovených občanským zákoníkem a těmito obchodními podmínkami následující:

 • Odstranění vady. Dle volby kupujícího buď dodáním nové věci, nebo opravou věci. Zvolený způsob může být prodávajícím odmítnut či upraven, jestliže je zvolený postup nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný. Při výměně původního zboží za nové vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady původně dodané zboží. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen opravu součásti výrobku. Prodávající je oprávněn odmítnout odstranit vadu, pokud je to nemožné či nepřiměřeně nákladné.
 • Dodání objednaného zboží. V případě, že vada spočívá v dodání jiného zboží. Při dodání správného zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady původně dodané zboží.
 • Přiměřená sleva nebo odstoupení od smlouvy. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s požadavky občanského zákoníku a těchto obchodních podmínek; vada se projevila opakovaně; vada představuje podstatné porušení smlouvy; nebo je zřejmé, že prodávající neodstraní vadu v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. Za nepřiměřenou dobu či značné obtíže kupujícího se nepovažuje doba reklamace nebo povinnost součinnosti kupujícího uvedená v těchto obchodních podmínkách.

f) Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je vada nevýznamná. Kupující nemůže dále odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí, pokud došlo ke změně stavu zboží v důsledku jeho prohlídky za účelem zjištění vady zboží; použil-li kupující zboží ještě před objevením vady; nemožnost vrácení zboží v původním stavu nebyla způsobena kupujícím; nebo prodal-li kupující zboží nebo ho spotřeboval nebo pozměnil při obvyklém použití ještě před objevením vady (pokud ke změně stavu došlo jen v části zboží, vrátí kupující prodávajícímu jen část zboží a za zbylou část poskytne prodávajícímu náhradu do výše, v níže měl kupující z použití zboží prospěch).

g) Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud kupující před uzavřením smlouvy či při převzetí zboží o vadě zboží věděl či musel vědět s vynaložením obvyklé pozornosti, nebo pokud vadu kupující sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamaci zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

h) Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla nebo místě podnikání. Kupující by měl oznámit prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

i) Kupující je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. Zejména doložením potvrzení o nákupu, uvedením svého jména, příjmení, kontaktních údajů (e-mail nebo telefonní číslo, adresa), data reklamace, obsahu (zdůvodnění) reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace.

j) Při uplatnění reklamace vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení o přijetí reklamace, v němž uvede datum uplatnění reklamace, obsah reklamace, způsob vyřízení požadovaný kupujícím a kontaktní údaje kupujícího.

k) Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace kupujícím, pokud nebude s kupujícím dohodnuta delší lhůta. Po marném uplynutí této lhůty může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

l) Prodávající vydá po vyřízení reklamace potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Po vyřízení reklamace bude kupující vyzván k vyzvednutí zboží na náklady kupujícího. Pokud bude reklamace oprávněná, nese náklady na vyzvednutí zboží (popř. doručení zboží kupujícímu) prodávající.

m) Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost v rozsahu uvedeném v dokumentech přiložených ke konkrétnímu zboží. Jiná záruka za jakost není ze strany prodávajícího poskytována. Záruka za jakost se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Životnost výrobku se nemusí krýt s pojmem záruční doba. O záruce a jejím obsahu a podmínkách uplatnění bude kupující informován nejpozději při převzetí zboží v textové podobě. Kupující nemá právo ze záruky, pokud vada vznikla po převzetí zboží a byla způsobena vnější událostí. Vadu krytou zárukou za jakost musí kupující vytknout ve lhůtě dle záruční doby.

n) Reklamované zboží zašle kupující společně s uplatněním práva z vad a dokladem o koupi, na adresu sídla prodávajícího uvedenou níže v těchto obchodních podmínkách. Pro uplatnění práva z vad může kupující využít vzorového formuláře zde.

VIII. DORUČOVÁNÍ

a) Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

b) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

c) Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

d) Zpracování osobních údajů se řídí Podmínkami ochrany osobních údajů.

e) Kupní smlouva se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

f) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, není tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

g) Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

h) Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

i) Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Hlavními předměty podnikání prodávajícího jsou Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků a Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

 

Podmínky účinné od 17. 6. 2024

Anna Švestková

 

Zpět do obchodu